2019 წელი

 

დადგენილება #6-01, სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევის შესახებ

დადგენილება #6-05, სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ვებგვერდის ადმინისტრირების წესის დამტკიცეცბის შესახებ

დადგენილება #6-06, სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პერსონალის მართვის პოლიტიკის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #6-14, სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ 2018 წლის განმავლობაში გაწეული საქმიანობის ანგარიშის განხილვის შესახებ

დადგენილება #6-31, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #6-32, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პლაგიატის აღმოჩენის, პრევენციის და პლაგიატის შემთხვევაზე რეაგირების მექანიზმების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #6-33, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის არჩევის შესახებ

დადგენილება #6-38, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრის ერთწლიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #6-28, "სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმის დამტკიცების შესახებ" აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 23 მარტის N09-20 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ