გადაწყვეტილებები 2018

 

გადაწყვეტილება 09-36  სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება 09-08 სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის აფილირების წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება 09-07 სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსის ჩატარების წესის განსაზღვრის დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება 09-04 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ

გადაწყვეტილება #09-03, სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ 

გადაწყვეტილება 09-02 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტში ცვლილების შეტანის შესახებ

გადაწყვეტილება 09-01  სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის საქმიანობის ანგარიშის განხილვის შესახებ