გადაწყვეტილებები 2019

 

გადაწყვეტილება #7-04, სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2018 წლის ანგარიშის დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება #7-05, სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ფინანსური მართვისა და კონტროლის სისტემის დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება #7-07 სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სტრუქტურული ერთეულების ხელმძღვანელებისა და დამხმარე პერსონალის სამსახურში მიღების წესის, შრომის ანაზღაურების ოდენობისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

გადაწყვეტილება #7-09სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2018 წლის საქმიანობის ანგარიშის განხილვის შესახებ