სილაბუსები

 

მტკიცებითი სამართალი

შედარებითი სისხლის სამართალი

შედარებითი სისხლის სამართლის პროცესი

იურიდიული კლინიკა

აკადემიური წერა იურისტებისთვის

სამაგისტრო კვლევის პროექტი

სამაგისტრო ნაშრომის შესრულება და დაცვა

სამართლის ფილოსოფია

საქმიანი კომუნიკაცია (ინგლისურ ენაზე)

დანაშაულის მოძღვრება

ინდივიდუალური სამართლებრივი სიკეთის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული

სისხლის სამართლის  პროცესი და სასამართლო პრაქტიკა

საერთაშორისო სისხლის სამართალი

ორგანიზებული დანაშაული -კვალიფიკაციის საკითხები

საყოველთაო სამართლებრივი სიკეთის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაული

დაცვის ხელოვნება