პროფესორთა ატესტაციის განხორციელების მიზნით აკადემიური საბჭოს დადგენილებით შექმნილი კომისიის დასკვნის ცნობად მიღების შესახებ

22 ივნისი,2022

ბრძანება #1-45, სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორთა ატესტაციის განხორციელების მიზნით აკადემიური საბჭოს 2022 წლის 23 მაისის N6-29 დადგენილებით შექმნილი კომისიის დასკვნის ცნობად მიღების შესახებ