2018 წელი

 დადგენილება #09-03,   (ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ანგარიში) 

დადგენილება #09-09,  სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2018 წლის გაზაფხულის პროფესიული ტესტირების გზით მოდულურ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღები კონტინგენტის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-10 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის არჩევის შესახებ

დადგენილება #09-11 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მაგისტრანტის ხელმძღვანელობის პროცესის ამსახველი ფორმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-12 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების ინსტრუქციის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-13 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბაკალავრო/სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება #09-14 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური პერსონალის აფილირების წესის და პირობების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-15 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროფესორის ატესტაციის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-16 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად კონკურსს ჩატარების წესის განსაზღვრის შესახებ

დადგენილება #09-17 "სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მაგისტრის აკადემიური ხარისხის მინიჭების წესის, სამაგისტრო ნაშრომის მომზადებისა და დაცვის წესისა და სამაგისტრო ნაშრომის თავფურცელის დამტკიცების შესახებ" აკადემიური საბჭოს 2016 წლის 30 აგვისტოს #09-55 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

დადგენილება #09-18 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში საგანმანათლებლო პროგრამის აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგიის დამტკიცების თაობაზე

დადგენილება #09-19 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში აკადემიური და მოწვეული პერსონალის სასწავლო და სამეცნიერო-კვლევითი მუშაობის შეფასების წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-20 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში პროგრამის სწავლის შედეგების შეფასების მექანიზმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-22 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესორებისა და ასოცირებული პროფესორების სამეცნიერო აქტივობის მიზნით გასატარებელ ღონისძიებათა შესახებ

დადგენილება #09-33 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტრატეგიული განვითარების გეგმის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-39 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნირებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე ლია ჭიღლაშვილის არჩევის შესახებ

დადგენილება #09-40 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში 2018 წლის შემოდგომის პროფესიული ტესტირების გზით პროფესიულ საგანმნათლებლო პროგრამებზე მისაღების კონტიგენტის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-42 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნირებათა, ბიზნესისა და სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე პროფესორის აკადემიურ თანამდებობაზე დავით ბოსტოღანაშვილის არჩევის შესახებ

დადგენილება #09-44 სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში მოკლევადიანი სასერთიფიკატო საგანმანათლებლო პროგრამის "ქრისტიანობის ისტორია" დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-46 "სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალის "ცოდნა ცხოვრებისთვის" დებულების დამტკიცების შესახებ" აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 09 ნოემბრის N09-45 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე " აკადემიური საბჭოს 2018 წლის 13 აპრილის  N09-29 დადგენილებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომის გასწორების თაობაზე

დადგენილება #09-51 სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობის დასაკავებლად არჩევნების გამოცხადების, კანდიდატთა რეგისტრაციის დაწყებისა და კანდიდატის შერჩევის კრიტერიუმების შესახებ განცხადების ტექსტის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-62 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ბიზნესპროცესობის უწყვეტობის წესის დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-65 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის საბიბლიოთეკო რესურსებისა და სერვისების განვითარებისა და განახლების მექანიზმების დამტკიცების შესახებ

დადგენილება #09-66 სსიპ-გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის სტუდენტთა კონტინგენტის დაგეგმვის მეთოდოლოგისა და მექანიზმების დამტკიცების შესახებ