სსიპ გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის პროფესიული განათლების ცენტრის პერსონალი

 

 1. მაზმიშვილი ნინო  ცენტრის ხელმძღვანელი
 2. აბისონაშვილი ლიანა ფინანსური მენეჯერი
 3. ნოზაძე თამარ  სასწავლო პროცესის მენეჯერი
 4. აბულაძე ქეთევან პროფესიული განათლების ცენტრში ადამიანური რესურსების მენეჯერი
 5. ტეტუნაშვილი გიორგი შესყიდვების მენეჯერი
 6.  თვაური ეკატერინე შესყიდვების მენეჯერი
 7. ნასყიდაშვილი თამარ სტუდენტების რეესტრის წარმოების კოორდინატორი 
 8. ხეთაგური თამარი ინკლუზიური პროფესიული განათლების სპეციალისტი
 9. სულთანიშვილი ზურაბ სასწავლო პროცესის მენეჯერი
 10. ბაინდურაშვილი იოსებ იურისტი
 11. მაყაშვილი თამაზ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი
 12. გოგიაშვილი ეკატერინე პროფორიენტაციის და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი
 13. მურადაშვილი შალვა რეესტრის წარმოების მენეჯერი
 14. ლაბაძე ელენე პროფესიულ სტუდენტთა საქმის მწარმოებელი
 15. მუნჯიშვილი მანანა ბიბლიოთეკარი
 16. გოგიჩაიშვილი ვერა IT მენეჯერი
 17. ბოლაშვილი სოფიო მონიტორინგი
 18. მასურაშვილი დიმიტრი მატერიალური უზრუნველყოფის მენეჯერი
 19. მჭედლიძე გიორგი მატერიალური უზრუნველყოფის მენეჯერი
 20. მარიამიძე სტეფანე კომენდანტი
 21. ბასილიძე ნოდარ კომენდანტი
 22. ბეჟანიშვილი ლოლა მედდა