ფოტო კონკურსის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ.

18 მაისი,2023

ბრძანება #1-37, სსიპ-გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ფოტო კონკურსის ჩატარების დებულების დამტკიცების შესახებ.